VYTAB. Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB

Kvalitét och miljö

All produktion sker enl. ett kvalitetssystem ISO 9001 2000. Konstruktioner utformas enl. Boverkets regelsamling BBR och BKR.

VYTAB har beslutat att arbeta enligt den så kallade avvecklingslistan som är framtagen av några stora aktörer i fastighetsbranschen i projektet "Avgifta byggandet". Syftet med listan är att påskynda utfasningen av vissa utvalda ämnen/ämnesgrupper som har skadliga egenskaper för hälsa och miljö och är vanliga inom byggsektorn. I listan finns kriterier uppsatta för vilka halter som är acceptabla i dagsläget för de olika ämnena/ämnesgrupperna. Kriterierna kommer att revideras efterhand för att på sikt fasa ut dessa ämnen/ämnesgrupper.


undefined undefined undefined

 

Osäker på vad ni behöver? Önskar ni offert?

Kontakta oss